Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

Uprzejmie informuję, że w dniu 27 kwietnia 2018 r. o godz. 09:00 na tablicy informacyjnej w przedszkolu zostały opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Samorządowego Przedszkola nr 41 na rok szkolny 2018/2019.

Rodziców dzieci zakwalifikowanych prosimy o dostarczenie do 16 maja 2018r. do godz. 16:00 oświadczenia woli będącego potwierdzaniem chęci zapisania dziecka do Przedszkola. Oświadczenia prosimy składać w sekretariacie w godzinach jego otwarcia. Wzór oświadczenia został przesłany do Państwa drogą mailową (na adres podany przy rekrutacji) oraz jest dostępny w sekretariacie. Brak złożenia deklaracji potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola w wyżej wymienionym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w naszym Przedszolu.

W przypadku rezygnacji z miejsca w przedszkolu należy bezzwłocznie o tym fakcie, na piśmie, powiadomić dyrektora przedszkola.

Rodziców dzieci które zakwalifikowały się do innego przedszkola prosimy o odebranie z sekretariatu Przedszkola nr 41 wniosków rekrutacji i dostarczenie ich do przedszkola, do którego dziecko się zakwalifikowało w rekrutacji.

Ostateczna lista dzieci przyjętych do Samorządowego Przedszkola nr 41 zostanie podana w dniu 17 maja br. o godz. 12.00 ( tablica informacyjna w przedszkolu).

Umowy z przedszkolem będą podpisywane po zakończeniu rekrutacji. Termin zostanie podany do wiadomości na stronie internetowej przedszkola w zakładce „Ogłoszenia”.

 

 

 

mgr Małgorzata Opryszek

/Dyrektor Przedszkola/

Skip to content