Informacja dotycząca organizacji pracy Samorządowego Przedszkola nr 41 im. Zbigniewa Wodeckiego w Krakowie w okresie czasowego ograniczenia pracy stacjonarnej przedszkola w dniach 29.03 – 9.04.2021r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 561), informuję o sposobie organizacji pracy przedszkola w okresie od 29 marca do 9 kwietnia 2021 r.:

 

 1. Zajęcia prowadzone są tylko dla dzieci osób wymienionych w 2. ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 561).
 2. Aby zapisać dziecko do przedszkola, należy wysłać e-mail na adres sprzedszkole41@gmail.com z wolą zgłoszenia dziecka do opieki stacjonarnej w przedszkolu na okres 29.03 – 9.04.2021r. Wraz ze zgłoszeniem dziecka, należy przedstawić zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie w zawodzie uprawnionym do opieki nad dzieckiem (skan lub zdjęcie zaświadczenia lub dostarczyć osobiście).
 3. Grupa rodziców uprawnionych do zapewnienia opieki stacjonarnej dziecka w przedszkolu:
 4. https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zawieszenie-pracy-stacjonarnej-przedszkoli-do-11-kwietnia
 5. Przedszkole funkcjonuje w stałych godzinach: 6.30 – 17.30
 6. W przedszkolu zajęcia prowadzone są w grupach łączonych.
 7. Dzieci pozostające w domu pod opieką rodziców będą miały możliwość realizacji zajęć, prowadzonych przez nauczycieli zdalnie z wykorzystaniem metod i technik pracy na odległość.
 8. Rodzice przyprowadzający dzieci do przedszkola są zobowiązani dopilnować, aby dzieci nie wnosiły na teren przedszkola żadnych zabawek, książek, przedmiotów.
 9. Rodzic przyprowadzający /odbierający dziecko z przedszkola oraz w szczególnych przypadkach przebywający w przestrzeni przedszkola,  zobowiązany jest posiadać właściwie założoną maseczkę osłaniającą usta i nos.
 10. Rodzic przyprowadzający/odbierający dziecko z przedszkola zobowiązany jest do zapoznania się
  z Procedurą Bezpieczeństwa Wewnętrznego Samorządowego Przedszkola nr 41 im. Zbigniewa Wodeckiego  na wypadek wystąpienia choroby zakaźnej ze szczególnym uwzględnieniem Covid-19.

Procedura Bezpieczeństwa Wewnętrznego dostępna w Kąciku dla Rodziców, w zakładce: Procedury.

 

Skip to content