Rekrutacja 2017/2018

Zapisu rodzic może dokonać elektronicznie wypełniając wszystkie niezbędne dane. Kartę można również wydrukować przed wypełnieniem lub po uzupełnieniu wymaganych pól.

Zapisując dziecko do przedszkola rodzic w wyznaczonym terminie winien złożyć kartę zapisu (wniosek) do przedszkola pierwszego wyboru.

Składanie karty zapisu (wniosku) odbywa się według terminarza podanego poniżej w godzinach:

poniedziałek, środa od 13.30 do 16.00

wtorek, czwartek, piątek od 8.00 do 10.30

do wniosku należy dołączyć wszystkie niezbędne załączniki (zaświadczenia /oświadczenia itp.)

Elektroniczny zapis dziecka nie zwalnia rodzica od obowiązku dostarczenia, w terminie, karty papierowej do przedszkola pierwszego wyboru. Dostarczenie wypełnionego formularza jest bezwzględnym warunkiem uczestniczenia dziecka w rekrutacji.

Przyjęcie do przedszkola w ciągu roku szkolnego jest możliwe tylko w przypadku wolnych miejsc. Decyzję w sprawie przyjęcia dziecka do przedszkola, poza okresem rekrutacji, podejmuje dyrektor.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków

LpRodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola1 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym18 kwietnia – 8 maja 2017 r.26 – 30 czerwca 2017r.
2Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola1 i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowedo 15 maja 2017r.do 11 lipca 2017r.
3Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych8 czerwca 2017r.1 sierpnia 2017r.
4Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 9 – 22 czerwca 2017r.2 – 4 sierpnia 2017r.
5Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych23 czerwca 2017r.8 sierpnia 2017r.

System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru określone art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych, na rok szkolny 2017/2018 obowiązują:

kryteria określone w ustawie prawo oświatowe, tzw. kryteria ministerialne,

LpKryteria ustawoweLiczba punktów
1Wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci).22
2Niepełnosprawność kandydata.22
3Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.22
4Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.22
5Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.22
6Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem).22
7Objęcie kandydata pieczą zastępczą.22

oraz kryteria dodatkowe (dotyczą drugiego etapu postepowania rekrutacyjnego) uchwalone Uchwałą nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017r.

 Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu Krakowa na rok szkolny 2017/2018 zostaną opublikowane na stronach serwisu rekrutacyjnego: krakow.formico.pl.    

Małgorzata Opryszek
Dyrektor Przedszkola

Skip to content