Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Samorządowe Przedszkole Nr 41 im. Zbigniewa Wodeckiego zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  www.przedszkole41.pl

Data publikacji strony internetowej: 10.02.2017 r.

Data ostatniej aktualizacji: 14.12.2021r., strona aktualizowana na bieżąco w razie potrzeb

 Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Ułatwienia:

– podświetlane linki do stron internetowych

– możliwość używania standardowych skrótów klawiaturowych

– dodatkowy szablon, dla osób niedowidzących lub słabo widzących

Treści niedostępne:

– brak sformułowanych zapisów dla osób niesłyszących w odniesieniu do filmów umieszczonych na stronie

– część plików nie jest dostępna cyfrowo

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 23.02.2024r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej Samorządowego Przedszkola nr 41 można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Osoba kontaktowa: Karolina Turek / Małgorzata Różycka

Adres e-mail: p41@mjo.krakow.pl

nr tel. 12 395 75 01

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek ul. Babińskiego 1

Budynek przedszkola jest dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo – posiada podjazd do budynku.

Do budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę  na wstęp z psem asystującym.

W obu budynkach nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online, nie ma informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 

1. Do głównych drzwi przedszkola prowadzi podjazd dla niepełnosprawnych.

2. Bezpośrednio za drzwiami wejściowymi znajduje się wiatrołap.

3. Wejście główne jest ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola, prowadzą do niego drzwi otwierane ręcznie. Przy drzwiach wejściowych dyżurują dwie Panie wg stałego podziału godzin, gotowe wesprzeć i pokierować wszystkich interesantów.

4. Budynek jest dwukondygnacyjny, aby dostać się na poziom powyżej parteru i pokonać schody, w zależności od potrzeb można skorzystać z platformy dla osób niepełnosprawnych. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.

5. W budynku znajduje się platforma dla niepełnosprawnych prowadząca na piętro.

6. W budynku znajdują się toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

7. Przedszkole posiada parking oaz miejsce przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje o dostępności architektonicznej siedziby Samorządowego Przedszkola nr 41 im. Zbigniewa Wodeckiego w Krakowie , znajdziecie Państwo na stronie Dostępność architektoniczna (https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=580&mmi=21558).

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Skip to content