Koncepcja pracy przedszkola

                       

Przedszkole

Koncepcja pracy Samorządowego Przedszkola nr 41 im. Zbigniewa Wodeckiego w Krakowie

na lata 2021 – 2026

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest w oparciu o cele i zadania zawarte w aktach prawnych:

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59)
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. (Dz.U. z 2017 r., poz. 356)
 3. Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. 2017, poz.1611)
 4. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 2017, poz. 1658)
 5. Statut

CELE KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA

 1. Priorytetem naszej działalności jest wspomaganie całościowego rozwoju i edukacji dzieci dyktowane indywidualnymi potrzebami i możliwościami, zmierzającymi do osiągnięcia gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
 2. Zapewnienie dzieciom wszechstronnego rozwoju, akceptacji, bezpieczeństwa i poszanowania ich praw.
 3. Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw.
 4. Wspieranie i zachęcanie dzieci do podejmowania działań badawczych, twórczych oraz towarzyszenie dzieciom w formułowaniu własnych wniosków.
 5. Doskonalenie jakości pracy przedszkola poprzez ścisłą współpracę z rodzicami, specjalistami i środowiskiem lokalnym.

GŁÓWNE KIERUNKI PRACY PRZEDSZKOLA TO:

 1. Zapewnienie dzieciom warunków do bezpiecznego i higienicznego pobytu w przedszkolu.
 2. Stworzenie klimatu sprzyjającego rozwojowi dzieci: życzliwości, akceptacji i bezpieczeństwa.
 3. Kształtowanie u dzieci postaw społecznie przyjętych: życzliwości, przyjaźni, uważności na drugiego człowieka, wzajemnego szacunku, kulturalnego zachowania.
 4. Pełnienie funkcji opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej.
 5. Stwarzanie okazji do kreatywnego myślenia dzieci, rozwoju samodzielności i podejmowania inicjatyw wpływających na wszechstronny rozwój dzieci.
 6. Tworzenie sytuacji edukacyjnych, które służą wspieraniu dzieci w podejmowaniu działań np. eksperymentowaniu, odkrywaniu, w celu poznania świata nauki i techniki.
 7. Podejmowanie działań uwzględniających potrzeby środowiska lokalnego.
 8. Kształtowanie postawy małego patrioty.
 9. Respektowanie praw dzieci, nauka pozytywnych relacji międzyludzkich.
 10. Ustawiczne doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela celem poszukiwań nowych dróg dotarcia do dziecka.
 11. Wspomaganie rodziców w wywiązywaniu się z obowiązków wychowawczych; udzielanie istotnych informacji o dziecku i formach pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

Wizją naszego przedszkola są „otwarte drzwi” do samodzielności, zainteresowań oraz uważności na drugiego człowieka, to jak wartości, które pomogą naszym absolwentom w edukacyjnym starcie do klasy pierwszej.

Dążymy do tego, aby nasi wychowankowie opuścili przedszkole wyposażeni w dobro i szacunek, a ich patriotyczna postawa była przykładem godnym naśladowania. Wymienione wartości stawiamy sobie za cel jako zespół ludzi otwartych na działanie i poszukujących wiedzy na temat  dziecka rozwijającego się w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

Przekazujemy cenną wiedzę o emocjach, kierując się przekonaniem, że wiedza ta pomoże dzieciom zbudować pozytywne relacje w przyszłości. Razem z naszymi wychowankami, kreujemy postawę małego ekologa, który wie, jak dbać o środowisko naturalne, a poprzez właściwe i proekologiczne postępowanie, daje przykład innym.

Traktujemy nasze przedszkolaki z należną im uwagą, pomagamy odkryć drzemiący w nich potencjał i dostrzegamy kiełkujące talenty. Przygotowujemy do roli ucznia ciekawego i otwartego na świat, świadomego swoich możliwości.

Jesteśmy otwarci na współpracę z Rodzicami, których głos uważamy za doradczy i ważny w realizacji celów, jakie stawiamy sobie w codziennej pracy na rzecz budowania całej naszej społeczności.

Jednym z naszych edukacyjnych celów jest nauka języków obcych przez zabawę i doświadczanie. Chcemy nauczyć dzieci, że każdy język otwiera na świat, który staje się bliższy, dostępny i ciekawszy, gdy się go lepiej pozna.

Misja

 • W naszym przedszkolu edukacja, opieka i wychowanie uzupełniają się wzajemnie, tworząc bezpieczną i pełną akceptacji przestrzeń do rozwoju.
 • Nasz zespół to grono ludzi, którzy lubią przebywać z dziećmi, towarzyszą im w zdobywaniu wiedzy i umiejętności. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się o jednakowej porze we wszystkich grupach wiekowych i jest to zarówno dla nauczycieli jak i dla dzieci, potrzebny i cenny czas przeznaczony na kreatywne i wartościowe działanie. Wychowawcy pracują różnorodnymi metodami, dostosowując treści do możliwości dzieci w grupie.
 • Wychowawcy ściśle współpracują ze specjalistami, a współpraca ta przyczynia się do wczesnej diagnozy potrzeb dziecka, przez co określenie odpowiedniego postępowania oraz ustalenie kierunków współpracy z rodzicami, staje się łatwiejsze.
 • Nauczyciele doskonalą swoją wiedzę o dziecku i rozwijają umiejętności, poszukując nowych dróg dotarcia do dziecka. Podnoszą swoje kwalifikacje, uczestnicząc w różnych i nowatorskich formach doskonalenia zawodowego.
 • Propagujemy zdrowy styl życia, starając się kształtować w dzieciach postawę małego ekologa poprzez uprawę i pielęgnację roślin, podstawy edukacji prozdrowotnej oraz zachowania przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie i aktywności ruchowej na powietrzu jak i w przedszkolu.
 • W naszym przedszkolu dzieci bawią się na dwóch placach zabaw, które zyskały na atrakcyjności dzięki zaangażowaniu naszych rodziców i przyjaciół. Najmłodsi bawią się w przytulnym otoczeniu zieleni, dzięki rodzicom, którzy wzbogacili ogród przedszkolny o młode drzewka.
 • Obchodzimy Święta i wydarzenia zgodnie z polską tradycją, jednocześnie integrując dzieci obcojęzyczne i wskazując jak cenna może być wzajemna nauka i poznawanie nowych miejsc, języków oraz zwyczajów.
 • Przedszkole angażuje rodziców do pracy na rzecz rozwoju przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, doradcami i partnerami . Cala Społeczność przedszkolna dba o atmosferę życzliwości i wzajemnie się wspiera, dzięki czemu dzieci czują się tutaj bezpiecznie i miło, a przedszkole traktują jak „swoje miejsce”.
 • W miarę możliwości udoskonalamy i wzbogacamy bazę lokalową przedszkola o nowe zabawki, sprzęt gimnastyczny, a także urozmaicamy zasoby naszej biblioteki. Sale zajęć są przyjazne dla dzieci, wyposażone w atrakcyjne i rozwijające pomoce dydaktyczne.
 • Promocja naszego przedszkola w środowisku lokalnym jest na bieżąco uaktualniana i ustawicznie wzmacniana. Przedszkole zarządzane jest w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy odnoszą sukcesy w pracy z wychowankami. Zespół pracowników administracji i obsługi wspiera nauczycieli w codziennych obowiązkach i partneruje w tworzeniu jak najlepszych warunków do nauki, zabawy i rozwoju dzieci.
 • Absolwentami naszego przedszkola są dzieci otwarte na świat i drugiego człowieka, twórcze, komunikatywne, gotowe do podjęcia nowych edukacyjnych wyzwań, wiedzą, że porażki się zdarzają i starają się radzić sobie z nimi. Nasze przedszkolaki dzielą się z innymi i pomagają sobie nawzajem. Jesteśmy spokojni, ze wyposażeni w cechy i wartości zdobyte w naszym przedszkolu, próg klasy pierwszej przekroczą z uśmiechem i pewnością, że w szkole również odnajdą przyjaciół.

 

NASZE PRZEDSZKOLE

Przedszkole zlokalizowane jest przy ulicy Babińskiego 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 2,5 r. do 6.r.życia. Dzieci zorganizowane są w 8 grupach zróżnicowanych pod względem wieku. Każda grupa ma do dyspozycji własną salę zajęć.

Dużą wagę przywiązujemy do estetycznego wystroju wnętrza pomieszczeń oraz otoczenia. Pozyskujemy ozdobne krzewy i rośliny, które umilają wejście do przedszkola naszym wychowankom.  Sale zajęć są przestronne, jasne, z węzłem sanitarnym i zapleczem, które wciąż doposażamy w  potrzebne i atrakcyjne pomoce dydaktyczne i zabawki. Tablice multimedialne w salach zajęć pozszerzają ofertę ciekawych zajęć dydaktycznych. Przedszkole posiada salę artystyczno-pokazową, salę gimnastyczną oraz sale przeznaczone do zajęć logopedycznych i spotkań z psychologiem. Ponadto biblioteka bogata w zasoby z zakresu psychologii i pedagogiki, dostępna jest zarówno dla nauczycieli jak i rodziców.

Przedszkole posiada własną kuchnię, wszystkie posiłki przygotowywane są na miejscu, zwracamy baczną uwagę na wybór produktów zdrowych i wartościowych, od sprawdzonych i niezawodnych dostawców. Pieczemy domowe ciasta, a jogurty, desery oraz pasty przygotowywane są z największą dbałością o skład, wygląd oraz smak.

Na terenie przedszkola znajdują się dwa ogrody, na terenie każdego z nich znajdują się wyposażone place zabaw w sprzęty do zabawy i rekreacji. Rodzice zadbali o wystrój ogrodu dla dzieci młodszych i sfinansowali zakup młodych drzewek, które zasadzone wzdłuż ogrodzenia, wytyczają przytulne miejsce dla maluszków w otoczeniu zieleni. Ogród to dobrze zagospodarowany teren, posiada zjeżdżalnie, huśtawki, bujaki i piaskownice.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest bezpłatnie. Kadra pedagogiczna to kreatywny zespół z wyższym wykształceniem pedagogicznym, ustawicznie doskonalący swoje umiejętności i poszukujący nowej wiedzy o dziecku w wieku przedszkolnym. Grono pedagogiczne wspiera zespół życzliwych pracowników administracji i obsługi.

Kierując się wiedzą, że mózg dziecka w wieku przedszkolnym jest wyjątkowy chłonny, dbamy o gimnastykę pamięci i umożliwiamy dzieciom naukę języka obcego. W ramach realizacji Podstawy Programowej wychowania przedszkolnego, dzieci mają okazję poznać język niemiecki pod skrzydłami doświadczonej i lubianej germanistki.

W naszym przedszkolu podejmujemy działania wychowawcze, proekologiczne i prozdrowotne. Wszystkie treści wplatane są w codzienną pracę z dziećmi i realizowane poprzez różne formy: zajęcia organizowane, zabawy swobodne, uroczystości, akcje charytatywne, spotkania z ciekawymi zawodami i ludźmi, a ponadto wycieczki, wystawy, pokazy, czynności samoobsługowe, itp. Wymienione aktywności podejmowane są z zachowaniem obostrzeń sanitarnych oraz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz zaleceń MEN.

W celu poprawy bezpieczeństwa pobytu dziecka w przedszkolu opracowaliśmy Wewnętrzną Procedurę Bezpieczeństwa dotyczącą organizacji pracy Samorządowego Przedszkola nr 41 podczas trwania pandemii Covid-19.

Świadczymy opiekę psychologiczno – pedagogiczną, zatrudniony w przedszkolu specjalista świadczy opiekę logopedyczną oraz psychologiczną w celu lepszego i pełnego rozpoznania potrzeb dziecka. Organizujemy międzyprzedszkolne konkursy umiejętności artystycznych dzieci oraz nagradzamy naszych wychowanków za wkład i zdolności prezentowane w konkursach wewnętrznych oraz podczas uroczystości i pokazów orgaznizowanych na terenie przedszkola. Współpracujemy z Rodzicami, wzmacniając wzajemne relacje poprzez uroczystości, czytanie książek, zebrania oraz warsztaty dedykowane Rodzicom.

Praca wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńcza realizowana jest tak, aby w pełni odpowiedzieć na oczekiwania dzieci i Rodziców.

 

MODEL ABSOLWENTA NASZEGO PRZEDSZKOLA

 • Absolwent naszego przedszkola jest kreatywny, radosny i ciekawy świata.
 • Propaguje postawę proekologiczną i posiada ukształtowane nawyki prozdrowotne.
 • Preferuje i dba o aktywność fizyczną.
 • Buduje swoje poczucie wartości w oparciu o wybór właściwych wzorców postępowania.
 • Współdziała w grupie rówieśniczej, przestrzega reguł umownych i rozumie konieczność ich przestrzegania dla bezpieczeństwa swojego oraz kolegów.
 • Jest wrażliwy i uważny na potrzeby rówieśników, dzieli się z nimi swoją wiedzą oraz wspiera w trudnościach.
 • Bez obaw występuje publicznie, z odwagą reprezentuje grupę oraz przedszkole.
 • Jest gotowy do kolejnego etapu edukacyjnego, jego gotowość do klasy pierwszej stoi na wysokim poziomie.
 • Ze swobodą porusza się w świecie multimediów.
 • Chętnie rozwija swoje zainteresowania i odkrywa talenty.
 • Podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska przyrodniczego
 • Rozumie potrzebę organizowania akcji charytatywnych, jest wrażliwy na trudności i biedę drugiego człowieka
 • Z zaangażowaniem wzbogaca wiedzę o swoim mieście i tradycjach, zna zwyczaje, obrzędy charakterystyczne dla środowiska lokalnego.
 • Jest dumny, że jest Polakiem i z dumą prezentuje polskie wartości.
 • Absolwent naszego przedszkola jest gotowy do podejmowania nowych wyzwań edukacyjnych, szczęśliwy i otwarty na nowe przyjaźnie.

 

PROGRAMY REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU

Pracujemy zgodnie z Podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r., oraz wybranymi przez nauczycieli programami przedstawionymi corocznie w zestawie programów.

 

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

Efektywniejsze osiągnięcie zamierzonych celów wychowawczych i edukacyjnych związane jest ze ścisłą współpracą z różnymi instytucjami i organizacjami. Prowadzona jest ona zależnie od postawionych zadań, które realizuje przedszkole.

Cele współpracy z instytucjami:

 • rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,
 • kształtowanie postaw społecznie pożądanych,
 • kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,
 • uatrakcyjnienie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
 • poszerzenie kontaktów z ciekawymi ludźmi,
 • zaangażowanie w życie społeczne środowiska lokalnego,
 • włączanie się w organizowane na terenie miasta inicjatywy kulturalne, konkursy.

PROMOCJA PRZEDSZKOLA

Działania promocyjne obejmują:

 • prezentowanie życzliwej postawy przez wszystkich pracowników przedszkola wobec rodziców i interesantów,
 • dbałość o dobrą i rzetelną opinię o przedszkolu w środowisku lokalnym,
 • prowadzenie oraz bieżące uaktualnianie strony internetowej placówki,
 • zabieganie o notatki prasowe dotyczące istotnych przedsięwzięć z życia przedszkola,
 • prezentacja wydarzeń mających miejsce w przedszkolu na stronie internetowej przedszkola,
 • dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku.

PRIORYTETY ROZWOJU NA LATA 2021 – 2026

Szczegółowe zadania i sposoby realizacji znajdą się w rocznych planach pracy przedszkola opracowywanych w kolejnych latach.

 1. Organizowanie warunków do realizacji procesu edukacyjnego, wspieranego przez naukę języków obcych.
 2. Wyposażenie wychowanków w kompetencje potrzebne do kolejnego etapu edukacyjnego w oparciu o jak najlepsze przygotowanie do czynności szkolnych oraz kształtowanie umiejętności korzystania z zasobów.
 3. Realizowanie działań zmierzających do wypracowania strategii radzenia sobie z emocjami w sytuacjach niepowodzenia, sukcesu oraz codzienności.
 4. Świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej na najwyższym poziomie celem lepszego rozpoznania potrzeb dziecka, wsparcia jego potencjału oraz stworzenia warunków do rozwoju zgodnie z możliwościami.
 5. Uwrażliwianie wychowanków na potrzeby dbania o środowisko naturalne; organizowanie warunków do kształtowania właściwych nawyków proekologicznych poprzez założenie hodowli roślin i warzyw.

 

KRYTERIA SUKCESU

MOCNE STRONY:

 1. Wykwalifikowana i twórczy zespół nauczycieli.
 2. Dbałość o wszechstronny rozwój dziecka.
 3. Praca z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 4. Aktywności dostosowane do wieku i możliwości dzieci.
 5. Wysoki poziom przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
 6. Udział dzieci w konkursach i przeglądach.
 7. Dbanie o „zielony” wystrój w otoczeniu przedszkola, dosadzanie roślin i krzewów.
 8. Duże, słoneczne sale z widokiem na zieleń.
 9. Wydzielenie i zagospodarowanie terenu wokół przedszkola.
 10. Bogaty kalendarz uroczystości przedszkolnych.
 11. Życzliwa atmosfera w zespole pracowników sprzyjająca współpracy.
 12. Dobre i owocne relacje z Radą Rodziców, sprzyjające inicjatywom i przedsięwzięciom na rzecz przedszkola.
 13. Uroczystości na wysokim poziomie artystycznym.
 14. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
 15. Modernizacja strony internetowej .

KRYTERIA SUKCESU:

W naszym przedszkolu dziecko:

 • Poznaje swoje prawa i obowiązki,
 • Czuje się bezpiecznie,
 • Rozwija się twórczo,
 • Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces,
 • Uczy się dostrzegać swoje mocne strony,
 • Buduje pozytywny obraz samego siebie,
 • Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.

 

W naszym przedszkolu rodzice:

 • Uzyskują pomoc specjalistów,
 • Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka,
 • Mogą mówić otwarcie o swoich spostrzeżeniach o pracy przedszkola, przy poszanowaniu zdania odbiorcy
 • Mogą korzystać z indywidualnych konsultacji z nauczycielami
 • Czynnie uczestniczą w życiu przedszkola; wspierają wychowawców w przygotowaniach wydarzeń oraz uroczystości
 • Dzielą się swoja osobista wiedzą na temat dziecka celem łatwiejszego doboru metod oraz opracowania sposobów dotarcia do dziecka w przedszkolu.

 

W naszym przedszkolu nauczyciele:

 1. Aktywnie realizują zadania przedszkola zgodnie z przepisami prawa oraz w oparciu o wewnętrzne regulaminy i procedury przedszkola.
 2. Podejmują działania innowacyjne. Są aktywni i otwarci na nowe pomysły.
 3. Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
 4. Doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach.
 5. Uzyskują kolejne stopnie awansu zawodowego.
 6. Zapraszają rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sympatyków i partnerów przedszkola.
 7. Działają refleksyjnie, wyciągają wnioski z własnych działań.
 8. Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami młodszymi stażem, stopniem awansu lub doświadczeniem.
 9. Rzetelnie informują rodziców o wynikach pracy dzieci, podsumowując ich aktywność na zebraniach śródrocznych oraz będąc dostępnym i otwartym na spotkaniach indywidualnych z rodzicami.
Skip to content