Koncepcja pracy przedszkola

                       

Przedszkole

Koncepcja pracy Samorządowego Przedszkola nr 41

w Krakowie

2017-2021

 

 

 

 

 

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA

 1. WIZJA PLACÓWKI
 • MISJA PLACÓWKI
 1. Dzieci w naszym przedszkolu
 2. Rodzice w naszym przedszkolu
 3. Nauczyciele w naszym przedszkolu

 

 1. CELE I ZADANIA PLACÓWKI
 2. Działalność opiekuńcza, wychowawcza i dydaktyczna
 3. Procesy zachodzące w przedszkolu
 4. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym
 5. Zarządzanie przedszkolem

 

 1. KRYTERIA SUKCESU
 2. MODEL ABSOLWENTA
 3. PODSUMOWANIE

 

 1. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA:

Samorządowe Przedszkole nr 41 w Krakowie zlokalizowane jest przy ul. Babińskiego 1. Pomieszczenia przedszkola o powierzchni 1640 m2 mieszczą się na parterze i na pierwszym piętrze. Dużą wagę przywiązujemy do estetycznego wystroju wnętrza pomieszczeń oraz otoczenia placówki. Sale zajęć są przestronne, widne, z węzłem sanitarnym i zapleczem, doskonale wyposażone we wszelkie potrzebne pomoce dydaktyczne, zabawki, kąciki zabaw, sprzęt audiowizualny, biblioteczkę, meble dostosowane do wieku dzieci.  Przedszkole posiada salę artystyczno-pokazową, salę gimnastyczną oraz sale przeznaczone do zajęć logopedycznych i spotkań z psychologiem. Dzieci mogą czuć się bezpiecznie i spokojnie bawić w przestronnym ogrodzie przedszkolnym w otoczeniu zieleni. Posiłki przygotowywane są w przedszkolnej, dobrze wyposażonej kuchni. Są smaczne, urozmaicone i zdrowe. Przedszkole prowadzi działalność wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą w zakresie wychowania przedszkolnego i inne zajęcia dydaktyczne i rozwojowe np.: język angielski, gimnastyka korekcyjna, taniec, rytmika oraz koła zainteresowań. W przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz oddany dzieciom personel administracyjno-obsługowy. Wszyscy pracownicy przedszkola dostrzegają znaczenie edukacji przedszkolnej i jej efektywności w indywidualnym rozwoju dziecka. Zaangażowanie kadry pedagogicznej i personelu przedszkola umożliwia ciągły rozwój placówki.

 1. WIZJA PLACÓWKI:

NAUCZYCIELE – to zespół ludzi dbających o wysokie kwalifikacje i rozwój zawodowy.

RODZICE – priorytetem w edukacji dzieci jest współpraca z rodzicami, która stanowi podstawę nie tylko we wspomaganiu  w pełnieniu funkcji opiekuńczych i wychowawczych, ale daje gwarancję sukcesów edukacyjnych  i innych sukcesów życiowych dzieci.

DZIECI – Pracownicy i rodzice to ważne ogniwa w przedszkolu, ale najważniejsze są dzieci, którym chcemy poświecić najwięcej czasu.

Praca z dziećmi w wieku przedszkolnym jest naszą pasją, ponieważ przyczynia się do budowania mocnego fundamentu na całe życie.

Tworzymy miejsce, gdzie dzieci są bezpieczne, kochane i akceptowane, mają szansę na rozwój na miarę swoich możliwości a także rozwijają inteligencję emocjonalną.

Dobro dziecka jest naszą najważniejszą wartością i celem. 

Opis i realizacja

Żyjemy w czasach zabiegania i chaosu. Skupiamy się na osiąganiu jak najlepszych wyników, brakuje nam czasu na życie rodzinne, zwykłą rozmowę czy po prostu bycie ze sobą. Tym sposobem telewizja a przede wszystkim internet są niejednokrotnie „rodzicami zastępczymi” naszych pociech. Dzisiaj nie ma czasu na wychowanie, często tę należność przenosi się na nauczycieli. Wydaje się, że jest to wychowanie wystarczające do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju, gdy tym czasem jest to kropla w morzu. Takie podejście do wychowania i brak świadomości działania niektórych mechanizmów w naszej psychice przyczynia się do wielu zaburzeń, niestety zaczyna się to już na początku naszego życia, gdy organizm małego dziecka wchłania wszystko co napotka na swojej drodze, niekoniecznie są to rzeczy dobre. Jednym z elementów, na który chcemy zwrócić uwagę jest profilaktyka zdrowia, przede wszystkim psychicznego. Edukacja jest ważna, ale według Daniela Golemana sama inteligencja nie przynosi w życiu oczekiwanych wyników. Często zdarza się, że osoby o bogatej, czasem ponad przeciętnej inteligencji nie dają sobie rady w życiu społecznym, czy też nie potrafią podołać obowiązkom w podjętej przez siebie pracy. Dopiero znajomość mechanizmów psychicznych i umiejętność kierowania nimi przyczynia się do poprawienia życiowych warunków. Jednym słowem, sukces w życiu zależy nie tylko od intelektu, lecz od umiejętności kierowania emocjami, o które należy dbać i rozwijać już w zalążku. Świadomi tych zagadnień będziemy wprowadzać powyższą tematykę w życie. Zamierzamy to czynić poprzez indywidualne poznanie wychowanków i ich rodziców, następnie poprzez indywidualne rozmowy i analizę problemu, a także poruszanie ogólnych tematów związanych z tym zagadnieniem na zebraniach. Uważamy, że sama świadomość zagadnienia jest już bardzo istotna i może doprowadzić do podjęcia dalszych, odpowiednich kroków. Chcemy, aby u naszych wychowanków poprzez gry i zabawy edukacyjne rozwijać zdolności w zakresie:

 1. Podniesienia samoświadomości
 2. Skuteczniejszego panowanie nad ogarniającymi nas przykrymi uczuciami
 3. Zachowania optymizmu i wytrwałości mimo niepowodzeń
 4. Rozwijania zdolności empatii, troskliwości i współpracy
 5. Nawiązywania i podtrzymywania poprawnych stosunków z innym
 • MISJA PLACÓWKI:

Praca nad osiąganiem przez dzieci możliwie wysokiego poziomu rozwoju intelektualnego, zdobywanie wiedzy o otaczającym świecie i rozwijanie umiejętności kluczowych oraz nabywania umiejętności psychofizycznych i umiejętności posługiwania się językiem angielskim.

Wyposażenie w wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w nauce szkolnej.

Stosowanie nowoczesnych i aktywizujących metod wyzwalających kreatywność i aktywność twórczą dzieci.

Uczenie miłości, tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka.

Przygotowanie do wykorzystywania swoich mocnych stron i pokonywania własnych słabości, wspieranie w dążeniu do samodzielności i niezależności

Oferowanie zajęć sprzyjających rozwijaniu zainteresowań i zdolności tkwiących w każdym dziecku.

Zatrudnianie kompetentnych pracowników, gdzie ich udział w różnych formach doskonalenia umożliwia pełną realizację zadań placówki.

Umożliwianie dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej.

Wspieranie działania wychowawcze rodziny.

 

Dziecko w naszym przedszkolu:

 • czuje się bezpiecznie, jest optymistyczne, wesołe, otwarte,
 • jest akceptowane takie, jakie jest,
 • ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces,
 • jest ciekawe poznawczo i aktywne twórczo, kreatywne, chętnie podejmuje nowe wyzwania,
 • uczy się dostrzegać swoje mocne strony, buduje pozytywny obraz samego siebie,
 • rozwija swoje zdolności i talenty,
 • uczy się samodzielności, asertywności i empatii,
 • uczy panować się nad emocjami i przykrymi uczuciami,
 • uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi, współpracować z innymi,
 • poznaje swoje prawa i obowiązki,
 • osiąga dojrzałość szkolną na wymaganym poziomie, gwarantującą z powodzeniem rozpoczęcie nauki w szkole.

 

Rodzice w naszym przedszkolu:

 • otrzymują rzetelną i obiektywną informację o postępach i niepowodzeniach dziecka,
 • otrzymują informacje o sposobach i możliwościach uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • mają wgląd do teczek prac dzieci,
 • współpracują z właścicielem przedszkola, dyrektorem i nauczycielami,
 • uczestniczą w uroczystościach i wycieczkach przedszkolnych,
 • otrzymują pomoc specjalistów lub pomoc w skierowaniu do specjalistów,
 • wyrażają swoją opinię i oceniają pracę przedszkola,
 • aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola i podejmują działania na rzecz przedszkola,
 • są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką.

Nauczyciele w naszym przedszkolu:

 • są aktywni i twórczy, innowacyjni, zaangażowani w pracę przedszkola, dyspozycyjni i taktowni,
 • wspierają rozwój psychofizyczny dziecka, jego umiejętności, predyspozycje i uzdolnienia, obserwują i oceniają jego rozwój,
 • współpracują z zespołem, rodzicami i środowiskiem lokalnym,
 • pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują partnerów i przyjaciół przedszkola,
 • aktywnie realizują zadania przedszkola zgodnie z prawem oświatowym i dokumentami placówki,
 • stosują nowoczesne metody pracy,
 • doskonalą swoją wiedzę i umiejętności, podnoszą kwalifikacje zawodowe, wzbogacają warsztat pracy, dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, monitorują efektywność własnej pracy.
 1. CELE I ZADANIA PLACÓWKI.

Działalność opiekuńcza, wychowawcza i dydaktyczna

 • Zapewnianie funkcji opiekuńczych i wychowawczych, a także możliwości zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.
 • Dbanie o wysoki poziom pracy wychowawczo-dydaktycznej, a także zapewnienie atrakcyjnej oferty edukacyjnej.
 • Wykorzystywanie nowatorskich form i metod pracy w myśl zasady poprzez zabawę do wiedzy i sukcesu.
 • Ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji i wychowania dzieci

Procesy zachodzące w przedszkolu

 • W przedszkolu wdrożona jest oferta zajęć zawierająca różne metody pracy z dzieckiem.
 • Przedszkole zapewnia każdemu dziecku możliwości realizacji własnych pasji, zainteresowań.
 • W przedszkolu opracowano system diagnozowania wiadomości, umiejętności i możliwości dzieci.
 • Dzieciom udzielana jest pomoc w wyrównaniu szans edukacyjnych i rozwoju w ich własnym tempie.

Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

 • Przedszkole współpracuje z instytucjami Miasta Krakowa, Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym.
 • W przedszkolu wypracowane zostały zasady działania w zakresie współpracy z rodzicami i wzmacniania ich ról.
 • Absolwenci przedszkola są dobrze przygotowani do dalszej edukacji.
 • Działalność przedszkola promowana jest w środowisku poprzez opracowanie i dystrybucję folderów przedszkola, posługiwanie się własnym logo i adresem mailowym przedszkola, prowadzenie strony internetowej przedszkola, artykuły w gazetach lokalnych oraz udział dzieci, nauczycieli i rodziców w konkursach i programach organizowanych przez inne placówki, na których są prezentowane umiejętności dzieci i dokonania placówki oraz są zapraszani goście.

Zarządzane przedszkolem

 • Praca nauczycieli oparta jest na realizacji wspólnych działań i celów zawartych w koncepcji pracy przedszkola.
 • Nauczyciele planują działania, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy pracy.
 • Dyrektor jest kreatywny i konsekwentny w działaniu, preferuje nowatorskie i innowacyjne metody pracy z dziećmi.
 • Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych programów, sprzyjają zabawie, doświadczaniu i wypoczynkowi
 1. KRYTERIA SUKCESU
 • poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola o elementy nowatorskie i innowacyjne,
 • wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci,
 • wzrost efektywności pracy nauczycieli, dobra współpraca w zespole,
 • zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem,
 • zadowolenie rodziców z oferty edukacyjnej przedszkola, dobra opinia o

działalności przedszkola,

 • zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole,
 • upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku,
 • prowadzenie skutecznej polityki kadrowej,
 • wzrost motywacji i zadowolenia personelu z dobrze spełnionego obowiązku,
 • stałe wzbogacanie bazy przedszkola o nowoczesne pomoce dydaktyczne, multimedia.
 1. MODEL ABSOLWENTA:

Nasz absolwent jest:

 • dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
 • wykazuje motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego, rozwija swoje talenty,
 • jest aktywny, samodzielny,
 • jest twórczy i otwarty,
 • jest wrażliwy estetycznie, zna zasady kultury, normy współżycia społecznego i zachowania,
 • ma pozytywny obraz własnego „ja”,
 • zna podstawowe przepisy ruchu drogowego i inne przepisy związane z bezpieczeństwem
 • rozwija zdolności empatii, troskliwości i współpracy
 • umie nawiązywać i podtrzymywać poprawne stosunki z innymi
 • umie wyrażać i kontrolować swoje emocje, umie radzić sobie w sytuacjach trudnych,
 • umie skuteczniej panować nad ogarniającymi go przykrymi uczuciami
 • stosuje zasady bezpieczeństwa, higieny, dbałości o własne zdrowie i sprawność fizyczną,
 • ma bogatą wiedzę o środowisku, jego zasobach i ich ochronie,
 • odróżnia dobro od zła, jest tolerancyjny, chętnie współpracuje z innymi ludźmi, respektuje ich prawa,
 • ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.

PODSUMOWANIE

Niniejsza koncepcja pracy ukierunkowana jest na zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka, a zwłaszcza rozwoju twórczej aktywności i profilaktyki zdrowia psychicznego.

Przedszkole jest placówką otwartą i przyjazną dla dzieci i ich rodziców.

Chcemy przekazywać dzieciom niezbędną wiedzę, ale także rozwijać ich inteligencję emocjonalną, która w głównej mierze przyczynia się do osiągnięcia sukcesów osobistych już teraz a docelowo w dorosłym życiu. Pragniemy wychować człowieka twórczego, optymistę, nastawionego na osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości, promować w środowisku lokalnym osiągnięcia przedszkola i naszych wychowanków a także wychowanie przedszkolne i jego znaczenie, doskonalić rozwój zawodowy i osobowość każdego nauczyciela.

 

DYREKTOR I RADA PEDAGOGICZNA

SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 41 W KRAKOWIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content