Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla nagrywania rozmów telefonicznych

1. Administratorem systemów nagrywania rozmów telefonicznych jest Samorządowe Przedszkole nr 41 w Krakowie, z siedzibą przy ul. Babińskiego 1, 30-393 Kraków (nr tel. 12 395 75 01, e-mail sprzedszkole41@gmail.pl), zwany dalej Administratorem.

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: inspektor6@mjo.krakow.pl

3. Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu stosowania najwyższej jakości obsługi. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora oraz ochrona interesu osoby, której dane dotyczą.

4. Zapisy z systemów nagrywania rozmów telefonicznych przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.

5. Pani/Pana dane będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

7. Osobie zarejestrowanej przez system nagrywania rozmów przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Treść klauzuli informacyjnej wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zawartego w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Skip to content