„Moja Pani z przedszkola” – konkurs plastyczno-literacki- II edycja

Samorządowe Przedszkole nr 41 im. Zbigniewa Wodeckiego w Krakowie

zaprasza małych artystów do udziału

w II edycji konkursu plastyczno – literackiego 

„Moja Pani z przedszkola”

 

Moją Panią lubię, bo jest w niej… uśmiech,

Bo ma dla mnie czas

i jeszcze lubię ją za serce, otwarte i gotowe,

aby uczyć mnie, jak iść przez świat.

I mógłbym tak pisać jeszcze słów tysiące

I za to, że w przedszkolu czuję się jak kwiaty na łące!

 

***

Warunkiem konkursu jest wykonanie przez dzieci pracy plastycznej na temat:
„Moja Pani z przedszkola” oraz DOKOŃCZENIE ZDANIA:

MOJĄ PANIĄ LUBIĘ, BO…

Cele konkursu:

 • umacnianie więzi pomiędzy nauczycielem przedszkola a wychowankiem
 • wdrażanie dzieci do dzielenia się uczuciami z osobami z najbliższego otoczenia
 • zachęcanie dzieci do wyrażania uczuć za pomocą artystycznych form wyrazu
 • ukazanie Rodzicom ważnej i potrzebnej roli, jaką pełni nauczyciel przedszkola

w życiu dziecka

 • rozwijanie wrażliwości i uzdolnień plastycznych

 

Kryteria oceny prac konkursowych:

 • samodzielność wykonania pracy
 • pomysł i własna interpretacja tematu pracy oraz wypowiedzi
 • estetyka i walory artystyczne
 • uchwycenie szczegółów charakteru mojej pani

Regulamin II edycji konkursu plastyczno – literackiego

„Moja Pani z przedszkola”

 

 1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku od 3 – 6 lat z krakowskich przedszkoli.
 2. Organizatorem konkursu jest Samorządowe Przedszkole nr 41 im. Zbigniewa Wodeckiego
  w Krakowie.
 3. Prace konkursowe rozpatrywane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

dzieci 3-4 letnie

dzieci 5-6 letnie

 1. Technika wykonania prac: dowolna, praca płaska. Warunkiem konkursu jest wykonanie przez dziecko pracy plastycznej przedstawiającej Panią z przedszkola oraz dokończenie zdania:

Lubię moją Panią, bo…

 1. Wypowiedź dziecka proszę zamieścić w formie pisemnej na kartce A4 i dostarczyć razem
  z pracą plastyczną na adres organizatora. Nie ma ograniczenia, jeśli chodzi o długość wypowiedzi.  Pod uwagę nie będzie brana długość tekstu, ale jego treść.
 2. Format pracy plastycznej: A4 lub A3.
 3. Praca i wypowiedź (dokończenie zdania) traktowane będą jako jedno dzieło autora. Pod uwagę nie będą brane nadesłane same teksty lub same prace plastyczne.
 4. Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście do Przedszkola Samorządowego nr 41 lub przesłać pocztą na adres placówki:

Samorządowe Przedszkole nr 41

Ul. Babińskiego 1

30 – 393 Kraków

Prace przesyłane pocztą należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i zgnieceniem.

 1. Termin składania prac upływa: 31.10.19r. O przyjęciu prac decyduje data stempla pocztowego. Po tym terminie prace nie będą rozpatrywane.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wyróżnienie laureatów odbędzie się w ustalonym przez organizatora terminie. Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie o terminie odbioru dyplomów i nagród.
 3. Prace plastyczne powinny być opatrzone metryczką zawierającą dane uczestnika oraz opiekuna artystycznego:

– imię i nazwisko oraz wiek uczestnika

– adres placówki oraz telefon

– imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna artystycznego oraz telefon kontaktowy.

 

Proszę powyższe dane wypisać literami drukowanymi na odwrocie pracy plastycznej.

 

 1. Podmiot odpowiedzialny za organizację konkursu zastrzega sobie prawo do ustalenia terminu ogłoszenia wyników konkursu, po zakończeniu jego trwania, z przyczyn zewnętrznych lub niezależnych od organizatora.
 2. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, zrolowane, nie będą brane pod uwagę. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatorów.
 3. Pod metryczką proszę o zamieszczenie poniższej klauzuli i pisemne wyrażenie zgody przez Rodzica:

 

Wyrażam zgodę na zamieszczenie wizerunku mojego dziecka na stronie Internetowej Samorządowego Przedszkola nr 41 w celu przygotowania fotorelacji z uroczystego wręczenia nagród laureatom.

 

………………………

Podpis Rodzica

 

 1. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela osoba odpowiedzialna za organizację konkursu – nauczyciel, mgr Karolina Turek pod nr tel.: 12-3957501 lub proszę pisać na adres mailowy: karolciatt@gmail.com.

 

Gorąco zapraszam

wszystkich małych artystów do udziału w konkursie!

Karolina Turek

Skip to content